Năm 2020 hãng Thanh Đảo - TQ đã nghiên cứu cải tiến mới máy ấp trứng gà SMART19200.

 

https://drive.google.com/file/d/1V0vbQGRJbDBdoWE7-SDdn3b7l7nk3v7z/view?usp=sharing