Vào tháng 3 năm 2017 ban lãnh đạo cùng cán bộ công ty tham dự triển lãm VIV ASIA được tổ chức ở Thái Lan