Vào tháng 9 năm 2017 ban lãnh đạo cùng cán bộ công ty tham dự triển lãm Space được tổ chức tại Pháp